mobile logo

Posts by Biuro Rachunkowe Ulga

18
sie
featured image

Zmiana minimalnej stawki godzinowej

napisano 18 sierpnia 2016

Od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i o świadczenie usług. Resort pracy poinformował, że minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników. Dlatego przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie - zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej
28
lip
featured image

Wydatki na imprezy firmowe

napisano 28 lipca 2016

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że z wyroku NSA z 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 700/14, wynika, że wydatki na imprezy rozrywkowe organizowane przy okazji szkoleń kontrahentów, na których podawany jest w dużej ilości alkohol, jak również wydatki na imprezy rozrywkowe w ramach spotkań szkoleniowo-integracyjnych, nie stanowią kosztów podatkowych.

Czytaj więcej
22
lip
featured image

Termin odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury zależy od tego, czy oryginał faktury wcześniej dotarł do adresata i następnie zaginął bądź uległ zniszczeniu, czy też w ogóle adresat go nie otrzymał. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi dokonał odliczenia VAT naliczonego z otrzymanego oryginału faktury (który następnie zaginął), wówczas duplikat stanowi jedynie formę potwierdzenia uprzednio zaewidencjonowanej operacji. Inaczej jest, gdy oryginał faktury nie dotarł do nabywcy. Wówczas duplikat traktowany jest jak oryginał faktury. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku w rozliczeniu za okres, w którym z tytułu danej transakcji powstał obowiązek podatkowy u sprzedającego. Prawo to jednak nie może być zrealizowane wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym …

Czytaj więcej
13
lip
featured image

Minimalna stawka godzinowa

napisano 13 lipca 2016

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych - informuje resort pracy. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu. Ponieważ ta kwota ma być waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. W przypadku przyjęcia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. w wysokości 2000 zł minimalna stawka godzinowa wyniosłaby 13 zł. Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do umów, o których mowa w art. 734 …

Czytaj więcej
07
lip

Fałszywe wezwania do zapłaty

napisano 7 lipca 2016

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały, że konsumenci otrzymują od jednej z firm windykacyjnych pisma w formie wezwania do zapłaty, informujące, że w przypadku braku wpłaty zostanie rozpoczęta windykacja w miejscu zamieszkania dłużnika i przekazana do windykacji komorniczej wraz z zajęciem wszystkich własności, np. rachunku bankowego czy mieszkania. Prezes UOKiK apeluje przede wszystkim o sprawdzenie czy wezwanie do zapłaty jest zasadne. Informujemy także, że nakaz zapłaty może wydać wyłącznie sąd na podstawie przeprowadzonego postępowania i wysłać go dłużnikowi. Natomiast zajęcie przedmiotów majątkowych dłużnika możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego, uzyskaniu prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności oraz wszczęciu …

Czytaj więcej
22
cze
featured image

Sprawozdania roczne

napisano 22 czerwca 2016

Wielkimi krokami zbliża się ważny termin dla właścicieli spółek. Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości - kierownik każdej jednostki objętej wpisem do KRS powinien złożyć we właściwym rejestrze sądowym: roczne sprawozdanie finansowe, biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Ponadto w przypadku jednostek określonych w art. 49 ust.1 ustawy o rachunkowości, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i innymi wymaganymi dokumentami, do właściwego rejestru sądowego kierownik jednostki ma obowiązek złożyć również sprawozdanie z działalności. Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia w/w dokumentów? Sąd rejestrowy najpierw …

Czytaj więcej
26
maj
featured image

Jednolity Plik Kontrolny

napisano 26 maja 2016

Szykuje się istotna zmiana w prowadzeniu ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Od 1 lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa będą musiały bezwzględnie przekazywać dane Urzędowi Skarbowemu w ujednoliconej firmie. Mowa tutaj jest o Jednolitym Pliku Kontrolnym, który ułatwi sprawdzanie rozliczeń firm oraz usunie bariery w przekazywaniu danych drogą elektroniczną. Właściciele średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw będą mieli dłuższy termin dostosowania się do nowych przepisów. Powyższy obowiązek obejmie ich dopiero od 1 lipca 2018 roku.

Czytaj więcej
19
maj
featured image

Wartości niematerialne i prawne

napisano 19 maja 2016

Zastanawiacie się co należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i co ująć w ewidencji bilansowej? art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości mówi, że wartość niematerialna i prawna to zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nabyte przez jednostkę i nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i jest przeznaczona do używania na potrzeby danej jednostki. Mogą to być zatem między innymi autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje czy koncesje.

Czytaj więcej
10
maj
featured image

netto czy brutto?

napisano 10 maja 2016

Interesuje Was sytuacja, w której Spółka chce umorzyć niezapłaconą należność z tytułu sprzedaży towarów, która nie uległa jeszcze przedawnieniu? Otóż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć, po spełnieniu warunków zawartych w art. 23 ust 2. PDoF lub art. 16 ust 2 PDoP, wartość umorzonej należności w kwocie netto. Wartość należności w części odpowiadającej kwocie VAT należnego nie stanowi kosztu podatkowego, ponieważ VAT należny zawarty w takiej należności nie był wcześniej zarachowany jako przychód należny. Podatek VAT można jednak odzyskać zgodnie z trybem zawartym w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej
16
kw.
featured image

Pomoc przy rozliczeniach rocznych

napisano 16 kwietnia 2016

Nie wypełniłeś i nie złożyłeś jeszcze swojego rozliczenia rocznego? Jeśli masz wątpliwości jak to zrobić, dzisiaj masz szansę na uzyskanie pomocy w Urzędach Skarbowych. Pracownicy w ramach drzwi otwartych będą podpowiadać jak prawidłowo się rozliczyć.

Czytaj więcej
Strona 2 z 6
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!