mobile logo
featured image

Sprawozdania roczne

napisano 22 czerwca 2016

Wielkimi krokami zbliża się ważny termin dla właścicieli spółek. Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości – kierownik każdej jednostki objętej wpisem do KRS powinien złożyć we właściwym rejestrze sądowym: roczne sprawozdanie finansowe, biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Ponadto w przypadku jednostek określonych w art. 49 ust.1 ustawy o rachunkowości, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i innymi wymaganymi dokumentami, do właściwego rejestru sądowego kierownik jednostki ma obowiązek złożyć również sprawozdanie z działalności.

Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia w/w dokumentów? Sąd rejestrowy najpierw wzywa obowiązanych do złożenia tych dokumentów, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Jeżeli tego nie zrobią, sąd rejestrowy nakłada na nich grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Jeżeli mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Tak wynika z art. 25a ust. 1 ww. ustawy o KRS.

    By Biuro Rachunkowe Ulga

    Napisz do nas!
    Wiadomość została wysłana!